ส่งมอบบ้านตามโครงการ ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน

866

        วันนี้ (8 เมษายน 2564) เวลา 13.00 น. ณ บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้าน ตามโครงการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับพี่น้องประชาชนไทยพุทธ ที่มีฐานะยากจน ด้อยโอกาส อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร จำนวน 8 หลัง ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ , สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนใต้ และหน่วยทหารในพื้นที่ พร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่

        พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า  โครงการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับพี่น้องประชาชนไทยพุทธครั้งนี้ เป็นการบูรณาการปฏิบัติร่วมกัน ระหว่างศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนใต้ และหน่วยทหารในพื้นที่  ได้สำรวจประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย  ให้หน่วยทหารในพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านชุมชนไทยพุทธในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งที่ผ่านมา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้มีนโยบายให้หน่วยในพื้นที่ ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ทั้งพี่น้องชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิม ครอบคลุมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี  อันจะช่วยเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันต่อไป

        นายจีรเดช เวทมาหะ บุตรชายนายแซง เวทมาหะ ซึ่งได้รับมอบบ้านในครั้งนี้  กล่าวว่า รู้สึกดีใจมาก ที่หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือครอบครัว จากเมื่อก่อนต้องนอนร่วมกัน  ฐานะที่บ้านก็ยากจน รวมทั้งบิดาเป็นผู้ป่วยติดเตียง ตนเองและมารดามีอาชีพกรีดยาง รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิต และการรักษาบิดา  วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ไม่เคยทอดทิ้งกัน

        จากนั้น เวลา 14.00 น. คณะได้เดินทางต่อไปยัง หมู่ที่ 8 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งมอบบ้านจำนวน 4 หลัง ให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน ด้อยโอกาส พร้อมพบปะพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ

        สำหรับ โครงการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับพี่น้องประชาชนไทยพุทธ ที่มีฐานะยากจน ด้อยโอกาส อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร มีเป้าหมาย ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา รวมจำนวนทั้งสิ้น  251 หลัง แยกเป็น ในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน  108  หลัง ,จังหวัดปัตตานี จำนวน 46 หลัง ,จังหวัดนราธิวาส จำนวน 55  หลัง และ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา จำนวน 42 หลัง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า