กิจกรรมแสดงละครเวทีเสริมสร้างความเข้าใจ ปลูกความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แก่เยาวชนในพื้นที่​ จ.ปัตตานี

1075

     กิจกรรมการแสดงละครเวที​ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข​ เพื่อสร้างความเข้าใจ ภายใต้หัวข้อ “ความภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย”  เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์​ ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่​ โรงเรียนจิปิภพพิทยา ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมี พลตรี​ ธิรา  แดหวา ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี  เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว​

     พลตรี ธิรา แดหวา ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี  กล่าวว่า งานการสร้างความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญ เช่นกิจกรรมในวันนี้ที่ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ได้จัดการแสดงละครเวทีภายใต้หัวข้อ “ความภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย”เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ถือเป็นการปลูกจิตสำนึก จิตอาสาและจิตประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน ทำให้นักเรียนเหล่านี้ เกิดความตระหนักและสำนึกในบุญคุณต่อบุพการี ครูบาอาจารย์และบ้านเมืองมากยิ่งขึ้น โดยโรงเรียนจิปิภพพิทยาเป็นโรงเรียนที่มีทั้งลูกหลานของพี่น้องประชาชนไทยพุทธและมุสลิมอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และทุกคนมีความช่วยเหลือเกื้อหนุน เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งจะก่อเกิดเป็นความรักความสามัคคีในพื้นที่ต่อไป

     ทั้งนี้ ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขได้จัดกิจกรรมนันทนาการแก่นักเรียน พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลอย่างถูกวิธีเพื่อให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า