ทหารพราน ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับ ประชาชนในพื้นที่ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

781

     เมื่อ (5 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 08.00 น. ที่ บ้านเลขที่ 88/2 บ้านนาพร้าว หมู่ที่ 2 ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดย กองร้อยทหารพรานที่ 4214 จัดกำลังพลชุดช่างของหน่วยฯ เข้าให้ความช่วยเหลือ ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านพักอาศัย ให้กับ นางสาวซง  เจะอูเซ็ง ประชาชนในพื้นที่ “ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้”  ณ  บ้านเลขที่ 88/2 บ้านนาพร้าว หมู่ที่ 2 ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของกองทัพบก

     สำหรับการซ่อมแซมบ้านให้ประชาชนในครั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้น และช่วยเหลือประชาชนให้มีที่พักอาศัยที่มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีขวัญกำลังใจและแรงจูงใจ โดยเจ้าของบ้านส่วนใหญ่ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการล้วนมีฐานะยากจน อีกทั้งไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซมบ้าน หน่วยงานราชการต่างเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวพร้อมสนับสนุนงบประมาณและชุดช่าง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า