ผอ.ศปพร. พบปะและมอบนโยบาย ให้กับสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านจังหวัดยะลา

749

     วันนี้ ( 5 กุมภาพันธ์ 2564 ) เวลา 13.30 น. ที่กองบังคับการ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานพบปะและมอบนโยบายให้กับสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านจังหวัดยะลา โดยมี พันเอก ธนุตม์ พิศาลสิทธิวัฒน์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152 / หัวหน้าคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะที่ 1 จังหวัดยะลา พร้อมด้วย หัวหน้ากองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน, หัวหน้ากองร้อยราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน, หัวหน้าหมวดอิสระกองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน, สมาชิกกองพันราษฎรอาสารักษาเมืองยะลา และสมาชิกกองพันพิเศษปิยะมิตรจุฬาภรณ์พัฒนา เข้าร่วม

     สำหรับการจัดตั้งกองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านให้เป็นพลังกำลังประชาชนในพื้นที่ มีหน้าที่ป้องกันตนเอง/หมู่บ้าน สนับสนุนการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ดำเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ฝึกทบทวนการใช้อาวุธและวิธีการในการป้องกันตนเอง/หมู่บ้านเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรเอกชนในพื้นที่ ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการดูแลความปลอดภัยให้กับหมู่บ้านและชุมชน

     ในการนี้ พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มอบนโยบาย สั่งการ แนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งสอบถาม ข้อขัดข้องและปัญหาในการปฏิบัติงาน พร้อมให้กำลังใจแก่สมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านจังหวัดยะลา เพื่อให้มีกำลังใจ มีพลัง และสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า