พิธีส่งมอบบ้านปรับปรุงใหม่แก่ชาวไทยพุทธ กิจกรรมพัฒนาชุมชนไทยพุทธให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน ในพื้นที่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

1207

     พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา/หน.จิตอาสา 904 ภาค 4 เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านปรับปรุงใหม่แก่ชาวไทยพุทธ ในพื้นที่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน 5 หลัง พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ชาวไทยพุทธที่ได้รับการปรับปรุงบ้านพัก จำนวน 5 ราย และชาวไทยพุทธสูงอายุ จำนวน 6 ราย รวม 11 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ  ณ  บ้านตลาดล่าง ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมี พลเอก มณี  จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, หัวหน้าคณะทำงานฯ ที่ 1 จังหวัดยะลา, ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41,  นายอำเภอรามัน, ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงประชาชนไทยพุทธในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เข้าร่วมในพิธี

     โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้คือ ต้องการที่จะฟื้นฟู และซ่อมแซมบ้านที่มีความทรุดโทรมให้มีสภาพที่มั่นคงและความปลอดภัยทั้งชีวิต และทรัพย์สินแก่พี่น้องประชาชนที่มีความเปราะบางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และถือเป็นของขวัญแก่พี่น้องประชาชนได้ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่อย่างปกติสุข

     ทั้งนี้ เพื่อเป็นการซ่อมแซมบ้านพักของชาวไทยพุทธเปราะบางให้มีความมั่นคง แข็งแรง เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รวมถึงยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจที่จะไม่อพยพย้ายถิ่นฐานออกนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

#เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว

#หน่วยเฉพาะกิจยะลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า