พุทธศาสนิกชนจังหวัดนราธิวาสร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา พิธีทำบุญตักบาตร และเวียนเทียนแสดงตนเป็นพุทธมามกะ รอบฐานองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล พระพุทธรูปที่ประทับกลางแจ้งขนาดใหญ่และงดงามที่สุดในภาคใต้

337

          วันนี้ (16 ก.พ.65) ที่พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส นายสนั่น  พงษ์อักษร  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ  และพุทธศาสนิกชนจังหวัดนราธิวาส ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 โดยมีพระครูไพโรจน์ธรรมมานุกูล เจ้าคณะตำบลลำภู/เจ้าอาวาสวัดกำแพง  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุ และพุทธศาสนิกชนผู้ร่วมพิธี สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย สรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

          โดยในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประธานฝ่ายฆราวาส ได้กล่าวนำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา แสดงประวัติและความสำคัญของวันมาฆบูชา จากนั้นได้ประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนกล่าวคำบูชาดอกไม้ธูปเทียน และร่วมกันเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

          วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานพระโอวาทสำคัญ อันถือได้ว่าเป็นหัวใจของคำสอนในพระพุทธศาสนา คือโอวาทปาฏิโมกข์ ในวันเพ็ญ (ขึ้น 15 ค่ำ) เดือนสาม ดวงจันทร์โคจรมาเสวยมาฆฤกษ์ แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ เดือนแปดสองหน วันมาฆบูชา ก็จะเลื่อนไปเป็นวันเพ็ญกลางเดือนสี่ เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นที่พระเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ในปีแรกของการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ คือหลังจากตรัสรู้แล้วได้ 9 เดือน ความประจวบกันพอดีของเหตุการณ์ในวันนี้ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มีสี่ประการ คือ

          ประการแรก เป็นการมาชุมนุมกันของพระสงฆ์สาวก จำนวน 1,250 รูป เพื่อเฝ้าพระบรมศาสดา โดยมิได้นัดหมาย ประการที่สอง พระสงฆ์สาวกดังกล่าวล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น ประการที่สาม พระสงฆ์สาวกดังกล่าวล้วนแต่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าด้วยวิธี เอหิภิกขุอุปสัมปทา และประการที่สี่ วันนั้นดวงจันทร์เพ็ญเสวยมาฆฤกษ์เต็มบริบูรณ์ความพร้อมกันขององค์สี่ประการจึงเรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต

ขอบคุณข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า