ทหารพราน 41 เร่งสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลาไม่ทิ้งท่าน” ไตรมาสที่ 3

123

          วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. ที่ บ้านเลขที่ 4/1 บ้านกือเม็ง หมู่ที่ 1 ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ กองร้อยทหารพรานที่ 4110 พร้อมด้วยชุดช่างประจำกองร้อย ดำเนินการสร้างที่พักอาศัยภายใต้โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” ให้กับครอบครัวของ นางแยนะ  เจะแต และครอบครัว ผู้ยากไร้ในพื้นที่ และเป็นผู้ที่ควรได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน

          ทั้งนี้ ในการก่อสร้างบ้านหลังดังกล่าวได้รับสนับสนุนจากโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงาน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ให้การช่วยเหลือ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีฐานะยากจน และด้อยโอกาสในพื้นที่ ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

ทหารมีไว้ทำไม

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า