ผบ.ฉก.สงขลา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบล พร้อมมอบแนวทางแก่กำลังพล

24

          เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. พลตรี อภินันท์ แจ่มแจ้ง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะสงขลา ลงพื้นที่ไปเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลปากบาง บ้านบ่อเตย หมู่ที่ 1 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และชุดคุ้มครองตำบลวังใหญ่ บ้านควนหมาก หมู่ที่ 3 ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบล โดยได้เน้นย้ำข้อปฏิบัติ ตลอดจนข้อสั่งการ และข้อห่วงใย ในการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของฐานปฏิบัติการ 5 ด้าน การปฏิบัติภารกิจนอกฐานให้เพิ่มความระมัดระวังในการออกปฏิบัติภารกิจ,การปรับปรุงระบบป้องกันฐานปฏิบัติการ, การปฏิบัตินอกฐานให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุก่อนออกปฏิบัติภารกิจ, การปรับปรุงระบบป้องกันฐานปฏิบัติการให้มีความรัดกุมในทุกด้าน, ตลอดจนวินัยของกำลังพล และการรักษาความปลอดภัยสถานประกอบการในพื้นที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความไว้ใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะสงขลา ได้มอบสิ่งของบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล

หน่วยเฉพาะกิจสงขลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า