ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสบียงสนาม วันที่ ๑๖ – ๓๑ ธ.ค.๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓๒๙,๐๔๐.๐๐ บาท )

612

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.