ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสบียงสนาม วันที่ ๑ – ๑๕ ธ.ค.๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓๐๘,๔๗๕.๐๐ บาท )

508

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.