ทหารพราน ขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

798

           หน่วยเฉพาะกิจยะลา ขยายโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ซึ่งจากการที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ได้ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนคีรีบูรวัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการทำเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งการปลูกผัก เพาะเห็ดฟาง และเลี้ยงปลา โดยในการจัดกิจกรรมจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

           โดยทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ได้อำนวยความสะดวกในทุกด้าน พร้อมประสานการปฏิบัติกับทุกภาคส่วน รวมถึงผู้นำและประชาชนในพื้นที่ สร้างความรักความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี บนวิถีในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง มั่นคง และยั่งยืน ตามวัตถุประสงค์ของ พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา

           ทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอรามัน พันเอก อรรถพล  คงสง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 กำหนดให้โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา เป็นโรงเรียนนำร่องในการดำเนินโครงการฯ และพร้อมขยายโครงการฯ ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วทั้งพื้นที่อำเภอรามัน โดยมีกองร้อยทหารพรานในพื้นที่รับผิดชอบประสานการปฏิบัติกับทุกภาคส่วนในการสนับสนุนโครงการฯ เนื่องจากโครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการประกอบอาชีพแบบวิถีพอเพียง และสามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือน พอกินพอใช้ และทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นตามลำดับ

           นอกจากนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างใกลยาเสพติด รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยยึดหลักการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง

SATUPADUเราคือพี่น้องกัน  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า