ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างปรับปรุงห้องประชุม รร.การเมือง และปรับปรุงห้องน้ำ – ห้องส้วม กกศ. (358,100)

974

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางงานปรับป

ศสว.กอ.รมน.ภาค 4 สน.