มอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ เน้นย้ำการฝึก สอดรับนโยบายของหน่วยเหนือ ควบคู่สถานการณ์การแพร่ระบาด ไวรัสโควิด- 19

103

     วันที่ ( 27 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 น. ) พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะผู้ฝึกทหารใหม่ เพื่อมอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/63  ณ  สโมสรรื่นฤดี มณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้หน่วยฝึกทหารใหม่ทั้ง 43 หน่วยเข้าใจและยึดถือแนวทางการตามระเบียบและหลักสูตรปฏิบัติการฝึกทหารใหม่ได้ถูกต้อง สอดคล้องกับนโยบายการฝึกให้เกิดความเรียบร้อย ไม่มีการสูญเสีย สร้างความภาคภูมิใจแก่น้อง ๆ ทหาร ตลอดจนครอบครัว และมีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ตามที่กองทัพบกกำหนด

     สำหรับการฝึกทหารใหม่ ประจำปี 2563 ผลัดที่ 2 นั้น จะเริ่มดำเนินการฝึก ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 หรือใช้เวลาในการฝึก 6 สัปดาห์ ปรับลดเวลาฝึกคงเหลือ 300 ชั่วโมง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ยังคงไม่คลี่คลาย โดยแม่ทัพภาคที่ 4 มีนโยบายที่ต้องการให้หน่วยฝึกทหารใหม่ยึดถือปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมยุทธศึกษาทหารบกและตามระเบียบหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บังคับบัญชา และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน โดยเฉพาะผู้ฝึกทหารใหม่ต้องมีความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติในการฝึกอย่างถูกต้องอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญต้องไม่มีการสูญเสียจากการฝึกโดยเด็ดขาด

     โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำในการฝึกทหารใหม่ ประจำปี 2563 ผลัดที่ 2 ว่า หน่วยฝึกทหารใหม่เป็นเสมือนวิทยาลัยแห่งลูกผู้ชาย ผู้ฝึกทุกนายเปรียบเสมือนเป็นเบ้าหลอมในการผลิตกำลังพลที่มีคุณภาพ ที่สามารถสร้างคน สร้างความแข็งแรง ทั้งร่างกาย และจิตใจ เพื่อเป็นกำลังพลที่มีคุณภาพของกองทัพบก เราต้องทำความเข้าใจทหารใหม่ ที่จากบ้าน จากครอบครัวมาสู่อ้อมแขนของเรา ด้วยการสร้างฐานใหม่โดยใช้ความเข้าใจองค์ประกอบของแต่ละคน ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิด ให้เปรียบเสมือนพี่ที่จะคอยแนะนำน้อง โดยดำเนินการฝึกแบบค่อยเป็นค่อยไป หน่วยฝึกจำเป็นจะต้องคัดเลือกครูที่เป็นคนดี มีคุณธรรม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มาทำการฝึก ดำเนินการฝึกและบทลงโทษทุกอย่างจะต้องสมเหตุสมผล เป็นไปตามระเบียบ ยึดหลักความถูกต้อง คำนึงถึงความเหมาะสม ไม่เล่นนอกเกม นอกกติกาโดยเด็ดขาด ที่สำคัญและเน้นย้ำในการฝึกทหารใหม่ทุกผลัดก็คือเรื่องโรคลมร้อน ที่ทุกหน่วยจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ไม่ให้เกิดการสูญเสียจากโรคลมร้อนเป็นอันขาด หากมีการเจ็บป่วยผู้ฝึกและผู้ช่วยผู้ฝึกจะต้องทราบข้อมูล และดูแลทหารใหม่อย่างใกล้ชิด ดำเนินการรักษาตามขั้นตอน ไม่ปล่อยไว้จนเกิดอันตรายต่อทหารใหม่ ในส่วนของด้านความเป็นอยู่ และสวัสดิการต่าง ๆ ขอให้หน่วย ไปดำเนินการโดยให้ความเป็นอยู่ของทหารใหม่มีคุณภาพชีวิตที่ดี โรงเลี้ยง โรงนอนอาหารต้องถูกหลักอนามัย ผู้ฝึกต้องนอนโรงนอนเพื่อกำกับดูแล น้อง ๆ ทหารใหม่อย่างใกล้ชิด สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา ให้กับญาติทหาร ลดความกังวล ต่อพี่น้องประชาชนและสังคมโดยรวมถึงเรื่องการฝึกและดูแลทหารใหม่ มีความสบายใจเมื่อลูกหลานเข้าหน่วยทหาร เปรียบเสมือนว่า ผู้ฝึกทุกนายคือหัวหน้าครอบครัวของทหารที่เข้ารับการฝึก ทหารใหม่ทุกนายคือลูกหลานที่คนเป็นหัวหน้าครอบครัวจะต้องดูแล

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า