ศอ.บต. เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวโอรังอัสลี เก็บข้อมูลอัตลักษณ์ใบหน้า และออกบัตรประจำตัวชั่วคราว เพื่อให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐ สวัสดิการด้านสุขภาพ

57

          กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านนากอ หมู่ที่ 9 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เพื่อเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวโอรังอัสลี หรือ ที่คนไทยรู้จักในนาม “เงาะป่าซาไก” ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอธารโต และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยทำการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ใบหน้า และจะออกบัตรประจำตัวชั่วคราวโดย ศอ.บต. เพื่อให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐ สวัสดิการด้านสุขภาพให้แก่โอรังอัสลี และตั้งถิ่นฐานในลักษณะนิคมสร้างตนเอง ตามแนวทางพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

         สำหรับ กลุ่มโอรังอัสลี ในพื้นที่บ้านนากอ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอธารโต จังหวัดยะลา กลุ่มนี้ คือเสน่ห์ในพื้นที่จังหวัดยะลา เนื่องจากผืนแผ่นดินแห่งนี้มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ทั้งไทย มาลายู จีน และโอรังอัสรี ในวันข้างหน้าเมื่อทุกชาติพันธ์ุสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคม โดยไม่มีความหวาดระแวงต่อกัน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตพหุวัฒนธรรมอย่างแท้จริง และจะทำให้แผ่นดินใต้เป็นที่ต้องการของผู้มาเยือนในพื้นที่ โดยที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ได้ลงพื้นที่ทำการเก็บอัตลักษณ์ใบหน้า และจะออกบัตรประจำตัวชั่วคราว กลุ่มโอรังอัสลี ในพื้นที่บ้านนากอ แห่งนี้มาแล้วกว่า 26 คน และคาดว่าภายในต้นเดือนกันยายน 2563 นี้ จะทำการเก็บอัตลักษณ์ใบหน้าได้ครบทุกคน และดำเนินการออกบัตรประจำตัวชั่วคราวได้ต่อไป

        ทั้งนี้ กลุ่มโอรังอัสลี เป็นชนเผ่าในชาติพันธุ์นิกรอยด์ หรือ เนกริโต มาจากภาษาสเปน แปลว่า “นิโกรเล็ก” อาศัยอยู่ในเทือกเขาบรรทัด และได้มีการเคลื่อนย้ายพื้นที่ทำกินในจังหวัดพัทลุง ตรัง สตูล ยะลา และนราธิวาส

         ที่ผ่านมา ในจังหวัดสตูล ได้มีการให้บัตรประชาชนชั่วคราวแก่กลุ่มโอรังอัสลีไปแล้ว 313 คน ซึ่งทำให้พวกเขาได้รับสวัสดิการด้านต่าง ๆ จากรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ มีกลุ่มโอรังอัสลี ที่ดำรงชีพในป่าและได้เคลื่อนย้ายมามีปฏิสัมพันธ์กับโลกสมัยใหม่มากขึ้น ประมาณไม่ถึง 500 คน โดยอีกส่วนหนึ่งอยู่ในจังหวัดพัทลุง กว่า 70 คน และในเร็วๆ นี้ ทาง ศอ.บต. จะดำเนินออกบัตรประจำตัวชั่วคราว เพื่อให้กลุ่มโอรังอัสลี ได้รับการดูแลจากทุกภาคส่วนในอนาคต

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า