เยาวชนสานใจไทย สู่ใจใต้ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ บริเวณริมชายฝั่งทะเลตันหยงเปาว์ อ.หนองจิก เสริมสร้างจิตอาสา สู่การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

70

        วันนี้ (29 สิงหาคม 2563) เวลา 10.00 น. ที่ ริมชายหาดตันหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพหุวัฒนธรรม (เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน) ภายใต้ชื่อโครงการ ตันหยงเปาว์ โมเดล จัดโดย ชมรมเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” จังหวัดปัตตานี เพื่อให้เยาวชน มีจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม บำเพ็ญประโยชน์และร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ให้มีความสนใจแก่ผู้คนมาเที่ยวชมความสวยงามของชุมชนบ้านตันหยงเปาว์ โดยพิธีในครั้งนี้ มีนายจรัญ จันทรปาน  นายอำเภอหนองจิก, นายประเวศ หมีดเส็น ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต., นายอารี ดิเรกกิจ  ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้, นางสาวกามีละ ซง ประธานชมรมเยาวชน “สานใจไทย สู่ใจใต้” จังหวัดปัตตานี, ผู้แทนจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี, ผู้นำศาสนา, หัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเยาวชนในโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้, ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่ ร่วมในพิธีกว่า 500 คน

           ด้าน พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวขอบคุณน้อง ๆ เยาวชนในโครงการสานใจไทย  สู่ใจใต้ ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ว่า ขอขอบคุณเยาวชนจิตอาสาฯ จากโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ทุกคนที่ร่วมกันทำจิตอาสาฯ ปลูกต้นไม้, ปลูกป่าชายเลน เพื่อกันแนวคลื่นรอบ ๆ บริเวณชายหาด เพราะตังหยงเปาว์ ถือเป็นชุมชนที่น่าอยู่ที่สุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่สภาพทางธรรมชาติ และทางสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้น ทำให้ชายฝั่งรอบ ๆ บริเวณริมทะเลในตอนนี้ทำให้น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งและพังทลาย ประชาชนบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบอย่างหนัก ดังนั้น เราทุกคนจะต้องร่วมกันดูแล รักษา ปกป้องชายฝั่งทะเลบ้านเราให้คงสวยงามและคงอยู่กับชุมชนต่อไปให้ได้

           อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา เยาวชนในโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ อย่างต่อเนื่อง เมื่อปี 2559 ได้มีการจัดกิจกรรมรวมพลเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ขึ้นในปีที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมฯ ในรูปแบบวันเดียว ไป – กลับ และในปีที่ผ่านมา ปี 2561 จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในรูปแบบ ค่าย 3 วัน 2 คืน ภายใต้หัวข้อ “จากโครงการป๋า กลับสู่บ้านป๋า” ซึ่งเป็นปีที่นำมาสู่ความโศกเศร้าของหลานๆ สานใจใต้ สู่ใจใต้ ปัจจุบันมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 8,000 คน มีครอบครัวอุปถัมภ์กว่า 3,000 ครอบครัว ครูพี่เลี้ยงกว่า 400 คน ทำให้เยาวชนได้รับประสบการณ์และเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมาก

             ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสาพหุวัฒนธรรม (เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน) ภายใต้ชื่อโครงการ ตันหยงเปาว์ โมเดล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2563 โดยเยาวชนในโครงการฯ จะร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนา ฟื้นฟู พื้นที่ชุมชนบ้านตันหยงเปาว์ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามให้คงอยู่กับพื้นที่ปลายด้ามขวามตลอดไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้