รวมพลังศรัทธาชาวพุทธ ร่วมกิจกรรม “กราบสมเด็จ ฟังธรรม ทำบุญเดือนห้า” ทำบุญให้ผู้ล่วงลับจากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

287

          วันนี้ 29 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่วัดมุจลินทวาปีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยโรงเรียนการเมืองศูนย์สันติวิธี จัดกิจกรรม “กราบสมเด็จ ฟังธรรม ทำบุญเดือนห้า รวมพลังศรัทธาชาวพุทธชายแดนใต้” โดย พลตรี วรเดช  เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 / ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี เป็นประธานเปิดกิจกรรม กราบนมัสการเชิญสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ในพื้นที่ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างขวัญกำลังใจและรวมพลังพี่น้องชาวพุทธ โดยมี พันเอก ธีร์พัชร์  เอมพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนการเมือง ศูนย์สันติวิธี รายงานการจัดกิจกรรม ผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

          ในโอกาสนี้ สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ กล่าวสัมโมทนียกถา ถึงความตั้งใจที่พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมพิธีในวันนี้อย่างคับคั่ง เพื่อร่วมกันระลึกถึงผู้ล่วงลับ ได้ระลึกถึงความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ของเจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยดูแลปกป้องบ้านเมืองให้มีความสงบสุข และได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มาเผยแพร่แก่พุทธศาสนิกชน ได้เกิดความรักความสามัคคี ตลอดจนปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

          นางธิดา วรรณลักษณ์ ประธานชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตัวแทนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้กล่าวขอบคุณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และทุกหน่วยที่ร่วมจัดกิจกรรมนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับญาติพี่น้อง เป็นขวัญกำลังใจให้ทุกคนได้ก้าวข้ามความขัดแย้ง และร่วมสร้างอนาคตแห่งความสุข สงบ ร่มเย็น บนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นปฐมบทก้าวแรก และจัดต่อเนื่องไปในทุกๆปี เพื่อจะรวมพลังชาวพุทธมาร่วมสร้างความศรัทธา และส่งเสริมพระพุทธศาสนาไปด้วยกัน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า