ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างย้ายศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ จชต. (1,122,600.00)

780

630830-001

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.