ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ สำหรับกำลังพลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จากการเดินทางไปปฏิบัติราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

110

สบป.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.