ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างซ่อมปรับปรุงพื้นทางเดินและพื้นบันไดขึ้นลงสำนักงาน กกศ.ศสว. งวดที่ 2 (ครั้งที่ 1) หน่วยงานเจ้าของโครงการศสว.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ( 108,000.00 บาท )

35
650602-02