ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงานและที่พักกำลังพลของ ศูนย์สันติวิธี งวดที่ 2 (ครั้งที่ 2) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศสว.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ( 224,300.00 บาท )

33
650602-03