ทหารพราน 42 ร่วมกิจกรรม เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

100

            ที่บ้านลุวง หมู่ที่ 4 ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสาของหน่วยฯ ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ บัณฑิตอาสา และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม “โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ประจำปี 2563 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ร่วมใจกันทำความสะอาด ชุมชน และหมู่บ้าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

          สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความรักความสามัคคี ของคนในชุมชน ท้องถิ่น สร้างความร่วมมือในการพัฒนา คุณภาพชีวิตตามศักยภาพสร้างสังคมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันจะเป็นการสร้างสังคม พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

     

     

ทรงพระเจริญ   หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า