จังหวัดยะลา เปิดตำนานทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา มหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2564 สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

956

        วันนี้ ( 8 กันยายน 2564 ) เวลา 09.00 น.ที่ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจการแปรรูปและตลาดทุเรียน ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา, เกษตรจังหวัดยะลา, พาณิชย์จังหวัดยะลา และประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ซื้อผลผลิตทางการเกษตร ร่วมแถลงข่าวเปิดตำนานทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา “มหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2564” เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดยะลา สร้างการรับรู้และเผยแพร่ชื่อเสียงผลไม้และของดีเมืองยะลาให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ในในช่วงวิกฤติ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( โค-วิด 19 )

        นายชัยสิทธิ์ พานิชพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า จังหวัดยะลา มีพื้นที่ปลูกทุเรียนมากที่สุดในภาคใต้ตอนล่างและเป็นแหล่งผลิตทุเรียนคุณภาพดี รสชาติอร่อย เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดยะลาที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา เนินเขา และป่าไม้ มีพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลระดับปานกลาง ตั้งแต่ 100 เมตรขึ้นไป สามารถระบายน้ำได้ดี มีการจัดการที่ดีและมีน้ำเพียงพอต่อการเจริญเติบโต  จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ผลผลิตทุเรียนที่ได้มีเนื้อแห้ง เนียนละเอียด หลุดจากเปลือกได้ง่าย มีคุณภาพเป็นที่นิยมของผู้บริโภค ทั้งยังมีความเป็นอัตลักษณ์เป็นทุเรียนประจำถิ่น “ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา” และเพื่อเป็นการพัฒนาพี่น้องเกษตรกรและประชาชนจังหวัดยะลาให้มีคุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืนทางจังหวัดยะลาจึงได้กำหนดแนวทาง “ยะลาเมืองทุเรียน Yala Durian City” ขึ้น ด้วยการวางแนวทางส่งเสริมและพัฒนาทุเรียนแบบครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาขีดความสามารถของชาวสวนทุเรียน, การรวมกลุ่มผู้ผลิตทุเรียน, การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนด้านการลดต้นทุน, การเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิต และการผลักดันให้ยะลาเป็นศูนย์กลางการค้าและธุรกิจทุเรียนครบวงจรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้จังหวัดยะลายังได้สร้างศูนย์บ่มเพาะธุรกิจการแปรรูปและตลาดทุเรียน สำหรับการแปรรูปทุเรียนเป็นทุเรียนแช่แข็ง (Frozen durian) และทุเรียนแห้งแช่แข็ง (Freeze Dried Durian) สร้างมูลค่าเพิ่มและการเก็บรักษาทุเรียนได้นานขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ให้มีอาชีพและมีงานทำในช่วงวิกฤติโควิด-19

        ด้านประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ซื้อผลผลิตทางการเกษตร  กล่าวว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ซื้อผลผลิตทางการเกษตร ได้จัดตั้งมาหลายปีแล้ว โดยรับซื้อผลผลิตและส่งผลสดไปส่งจำหน่ายกับผู้ส่งต่างประเทศ เมื่อจังหวัดยะลาได้ก่อสร้างศูนย์บ่มเพาะธุรกิจการแปรรูปและการตลาดทุเรียนขึ้นมา ทางกลุ่มได้รับอนุมัติให้เข้าใช้ศูนย์ฯ เพื่อดำเนินธุรกิจ แต่จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้เกิดปัญหาการรับซื้อและการส่งออกทุเรียน ทำให้ทุเรียนยะลาราคาตกต่ำในช่วงที่ผลผลิตกำลังถึงระยะเก็บเกี่ยวมากที่สุด และผู้รับซื้อ (ล้ง) หยุดดำเนินการช่วงหนึ่ง รวมทั้งระบบการขนส่ง ก็หยุดรับส่ง ชาวสวนจุงไม่มีแหล่งรับซื้อและไม่สามารถกระจายสินค้าได้ ทางกลุ่มฯ จึงได้เข้ารับซื้อผลผลิตช่วงดังกล่าว ทำให้ชาวสวนสามารถจำหน่ายผลผลิตที่ออกมาในช่วงนั้นได้

        ทั้งนี้ ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา จะเป็นที่นิยมและที่รู้จักในตลาดผู้บริโภค อย่างยั่งยืน ต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจทุกด้าน ทั้งนโยบายจังหวัด การปลูกและคุณภาพการผลิต รวมถึงการเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อที่ตรงตามเป้าหมาย และการแปรรูปทุเรียนให้หลากหลายมีความน่าสนใจ เพื่อเพิ่มทางเลือกแก่ผู้บริโภค เพิ่มมูลค่า และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดีขึ้น

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า