กรมประชาสัมพันธ์ นำเสนอแนวทางการดำเนินงานตามกลไกการบริหารการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ “SBIC” บูรณาการทำงานทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการสื่อสารที่ถูกต้อง แก้ปัญหาการบิดเบือนข้อเท็จจริง

482

          วันนี้ (14 ก.พ.2565) ที่ ห้องน้ำพราว 2 โรงเเรม ซี.เอส ปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงานตามกลไกการบริหารการสื่อสาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ SBIC โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี โดยมี พลตรี วัฒนา  กรมขันธ์  เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, พลโท สรรเสริญ  แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และนายสมนึก  พรมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้บริหารพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนราชการ และตัวแทนจากส่วนราชการในพื้นที่ ทั้งนี้ได้เปิดการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ให้กับตัวแทนองค์กรร่วมประชุม เพื่อลดความแออัดของการจัดงาน ให้เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุขในการป้องกันโรคโควิด-19

          พลโท สรรเสริญ  แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาการบริหารประเทศของรัฐบาล มีการสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านนโยบายและผลการดำเนินงานสำคัญของรัฐบาลแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดมา ประกอบกับมีความพยายามพัฒนารูปแบบและวิธีการเข้าถึงประชาชน ให้รับรู้ข่าวสารราชการบนพื้นฐานความจริง ผ่านกลไก ID-IA-IR เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ในระดับประเทศ เพื่อลดความขัดแย้ง ตอบปัญหาสังคมด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว ทำให้เกิดเป็นการนำแนวคิดนี้มาใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกลไกการบริหารการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ SBIC ซึ่งดำเนินการภายใต้แผนการสร้างความเข้าใจประซาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่กรมประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพบูรณาการสื่อสารทุกหน่วยงานให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้หน่วยงานได้แจ้งข่าว ให้ข่าว แก้ข่าวและขยายข่าวให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจ ได้อย่างถูกต้อง สามารถตอบโจทย์ประเด็นความสนใจของประชาชนในระดับพื้นที่อย่างเจาะลึก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและเป็นประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ที่ดีทั้งของหน่วยงาน ของรัฐบาลและประเทศให้เห็นการทำงานของกลไก SBIC ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

          สำหรับการประชุมฯครั้งนี้เป็นการนำเสนอกลไกการทำงาน  Southern Border Information Center  หรือ SBIC มาบูรณาการทำงานทุกภาคส่วนร่วมกัน โดยนำข้อเท็จจริงจากหน่วยงานรับผิดชอบคือเจ้าของเรื่องมาชี้แจง สร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและแก้ไขความเข้าใจผิด หรือ FACK NEWS ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล เพื่อกำหนดแนวทางและประเด็นศึกษาร่วมกัน ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงให้ทันต่อสถานการณ์ ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้เข้าใจถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความเสียหายจากการบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือ FACK NEWS

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า