วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.66) จัดกิจกรรมเสวนา “ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” ร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่

156

          วันนี้ (25 มีนาคม 2567) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องปฐมภาคย์ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 บรรยายสรุปเรื่อง “การรักษาความมั่นคงในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4” โดยมี พลโท สมยศ  ฉันทวรลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, พลโท ปราโมทย์  พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พลตรี ปกรณ์  จันทรโชตะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42, พลตรี เฉลิมพร  ขําเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15, ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนนักศึกษาวิทยาลัยป้องราชการอนาจักร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2566-2567 เข้าร่วม

          พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า “กองทัพภาคที่ 4 รับผิดชอบพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ งานด้านความมั่นคง งานป้องกันชายแดน โดยหลัก ๆ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จะดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้นตามลำดับแต่ก็ยังมีเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้น 50 กว่าจุดเมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมาซึ่งไม่ได้หวังชีวิตของประชาชน เพียงหวังแค่ให้มีสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยกลุ่มขบวนการยังคงมีอยู่ ทั้งนี้ ภารกิจของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงกลาโหม และกองทัพบก เพื่อนำนโยบายไปแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดูแลทุกเรื่องในพื้นที่ โดยกองทัพภาคที่ 4 มีแนวทางการทำงานบูรณาการกับทุกภาคส่วน เพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน“

          โดยภายในกิจกรรมมีการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” ประกอบด้วย พลโท ปราโมทย์  พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในประเด็น “การสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้”, นายนันทพงศ์  สุวรรณรัตน์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในประเด็น “ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” และ ดร.ศรีสมภพ  จิตภิรมย์ศรี นักวิชาการด้านความมั่นคง จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในประเด็น” พัฒนาการสถานการณ์และกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมี นายวรณัฐ  คงเมือง รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี และสามารถที่จะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อการศึกษาและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

          โอกาสนี้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ได้มอบของที่ระลึกให้แก่แม่ทัพภาคที่ 4 ทั้งนี้ นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 66 มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้ระดมสมทบทุนเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ ภายใต้กิจกรรม วปอ.66 โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม มอบให้แก่แม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อดำเนินการส่งต่อไปยังหน่วยทางการแพทย์ในพื้นที่ เพื่อนำไปใช้ประโยนช์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า