กิจกรรม บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องใน “วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2567”

76

          วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 14.00 น. ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ หมู่ 4 บ้านกูแบสีรา ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดปัตตานี และสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2567” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานแก่สาธารณะชน และการสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรสหกรณ์ และทุกภาคส่วนของสังคม ให้เห็นถึงบทบาทความสำคัญขององค์การในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้อุดมการหลักการและวิธีการสหกรณ์ โดยมี นายฉลาด  แก้วขาว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี, ผู้แทนจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22, ผู้แทนและสมาชิกของสหกรณ์, กลุ่มเกษตรกร และบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ตลอดจนส่วนราชการ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

          สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ จิตอาสา โดยการปล่อยพันธุ์ปลาสุลต่าน จำนวน 20,000 ตัว, กำจัดวัชพืชและเก็บขยะมูลฝอยในบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำบ้านกูแบสีรา รวมทั้งร่วมกันปลูกป่ายืนต้น จำนวน 200 ต้น เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ อนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว คืนธรรมชาติให้สิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในอนาคต

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า