กอ.รมน.ภาค 4 สน. ให้การต้อนรับ จนท.การเมือง สอท.สหรัฐอเมริกา/ไทยและคณะฯ เดินทางลงพื้นที่ จชต. เพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างกันต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่

78

          วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2567) ที่ห้องรับรอง อาคาร 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พันเอก ชํานาญ กิจเวช รองเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้การต้อนรับ นางสาว เอริน เอฟ มาเรอร์ (Ms. Erin Mahrer) เจ้าหน้าที่การเมือง สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา/ไทยและคณะฯ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อหารือกับองค์กรภาคประชาสังคมและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงและเศรษฐกิจในพื้นที่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างกัน โดยมี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

          นางสาว เอริน เอฟ มาเรอร์ กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ เพื่อรับฟังถึงสถานการณ์ แนวทางการแก้ปัญหา ภารกิจการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อการรักษาความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะแนวทางในการดำเนินงานในการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน รวมถึงการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ตลอดจนการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมต่อการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรับฟังเสียงของภาคประชาสังคม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความต้องการของคนในพื้นที่ วันนี้ขอขอบคุณและชื่นชม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในการบูรณาการกับทุกภาคส่วนต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

          ด้าน พันเอก ชํานาญ กิจเวช รองเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มีภารกิจในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ในส่วนของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการป้องกันตามแนวชายแดน มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ ทั้งในการปฏิบัติการลาดตระเวนและดำเนินการประสานความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการดำเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดมี 3 ประการ คือ มาตรการป้องกันด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ กลุ่มเสี่ยง ด้วยการดำเนินงานชุมชนบำบัด (CBTx) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด และมาตรการปราบปรามตรวจจับยาเสพติดที่มีการขนย้ายเข้ามาในพื้นที่ ดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วน รวมถึงมาตรการบำบัดของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ เพื่อให้ผู้เสพได้รับการบำบัดรักษาและสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ปกติ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคประชาสังคม เพื่อให้พื้นที่เกิดสันติสุข

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า