ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหา จชต.

107

          เมื่อวันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 09.40 น. พลตรี เกรียงศักดิ์  วัฒนเกริก รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

          โอกาสนี้ พลตรี เกรียงศักดิ์  วัฒนเกริก รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เน้นย้ำนโยบายสำคัญ และข้อสั่งการของแม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 อาทิ เรื่องการลาพักของกำลังพล ให้หน่วยเข้มงวดเรื่องการเดินทาง และความปลอดภัยของกำลังพล ซึ่งต้องมีความระมัดระวัง และวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะกำลังพลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ เรื่องสิทธิพึงมีพึงได้ของกำลังพล ให้หน่วยชี้แจงให้กำลังพลทราบอย่างทั่วถึง นอกจากนี้หน่วยต้องหมั่นประเมินภาวะทางจิตใจของกำลังพล พูดคุย สอบถาม ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ และร่วมกันหาวิธีแก้ไข ในส่วนเรื่องอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆในการปฏิบัติงาน ให้หน่วยชี้แจงฝึกกำลังพลให้มีความชำนาญ นำเครื่องมือที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสุงสุด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า