กิจกรรมส่งเสริม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา  ประจำปี 2567 ณ วัดคูหาภิมุข จ.ยะลา

120

        เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ที่ วัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตรี นิติ  ติณสูลานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป พร้อมด้วย พลเอก มณี  จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า,พลตรี เฉลิมพงค์  คงบัว เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยมี พันเอก ณรงค์  ตันติสิทธิพร รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธี

          สำหรับกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ / สมาคมเพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด / วัฒนธรรมจังหวัด, พุทธสมาคมจังหวัดและสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ทำหน้าที่ของชาวพุทธ ระลึกถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา ธำรงไว้ซึ่งวิถีพุทธ วิถีธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกิจกรรม การจัดบอร์ดนิทรรศการพระราชดำริ ของพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และขบวนรถพระพุทธบุปผา โดยอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานบนรถยนต์ แห่รอบเมืองจังหวัดยะลา ซึ่งจากวัดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 20 วัด อีกด้วย

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า