กรมกิจการพลเรือนกองทัพบก ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 4 และชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร ผนึกกำลัง สร้างเครือข่ายสู่การพัฒนาสังคมในพื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมทุกมิติ อย่างยั่งยืน

129

         วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องบุปผาแกรนด์ ชั้น 5 โรงแรมสยามโอเรียนเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 4 รุ่นที่ 19 เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนและสนับสนุนงานด้านความมั่นคงของชาติ ตลอดจนกิจกรรมจิตอาสาอย่างสร้างสรรค์ ที่รวมเอาสมาชิกทั้งทหาร ตำรวจ พลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน มาแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ อันจะส่งผลให้เกิดการสนับสนุนเสริมพลังมวลชนในระดับผู้บริหาร เพื่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของกองทัพบก สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านด้านต่าง ๆ ในทุกมิติ ซึ่งการอบรมจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรพิเศษ รวมถึงร่วมกิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมอื่น ๆ มากมาย และสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนพ้อง น้องพี่ พสบ.

          โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 4 ได้ดำเนินการมาจนถึง รุ่นที่ 19 แล้ว ถือว่าเป็นการรวมพลังของกลุ่มพลังที่พร้อมจะทำภารกิจ เพื่อความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้และประเทศ ลำพังเพียงกองทัพภาคที่ 4 เอง หากไม่ได้การรับการสนับสนุนจากส่วนต่าง ๆ ก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงได้ จึงถือว่าบุคคลที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจากรุ่นต่อรุ่นจะได้ใช้ศักยภาพของเครือข่าย นำไปสู่เป้าหมายของการปฏิบัติ ผ่านการถ่ายทอด การสร้างความตระหนักรู้ ให้สังคมโดยทั่วไปได้เข้าใจในแก่นแท้ของนโยบายหลักสำคัญ และร่วมกันแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกทิศทุกทาง ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต แม้มีภัยคุกคามในรูปแบบไหน ก็เชื่อว่าเครือข่ายแห่งพลังความเข้มแข็งที่เรามีอยู่นี้ จะยืนหยัดต่อสู้ หลอมรวมเป็นสายใยของความรัก ความสามัคคี ขับเคลื่อนให้พื้นที่ภาคใต้เกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืนสืบไป” โดย พลโท ศานติ  ศกุนตนาค เองนั้นก็ได้เคยผ่านการอบรมหลักสูตรเป็นสมาชิกกลุ่มพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 4 รุ่นที่ 15 เช่นกัน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า