พิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2567 เสริมความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง ในพื้นที่ จชต.

79

          วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 11.00 น. ที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พันตำรวจเอก รังษี  มั่นจิตร ผู้กำกับการซักถาม 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2567 เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้มีความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล และแนวทางการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงให้มีความเหมาะสมโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จำนวน 124 นาย เข้ารับการสัมนา

         โอกาสนี้ พันตำรวจเอก รังษี  มั่นจิตร ผู้กำกับการซักถาม 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระบุว่าตามที่ได้รับฟังการรายงานจากสำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ต้องขอขอบคุณคณะผู้จัดกิจกรรมสัมมนา และผู้เข้ารับการสัมมนาที่ร่วมใจกันจนทำให้การสัมมนาบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ รวมถึง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายภาค 4 ส่วนหน้า มีความจำเป็นต้องให้ทุกท่านซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของหลักสิทธิมนุษยชน กฎหมาย และระเบียบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้การร่วมกันถกแถลงหารือในกลุ่มสัมมนา เป็นประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานต่างหน่วยงานได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ส่งผลดีต่อการประสานงานร่วมกัน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏิบัติอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ตกเป็นเงื่อนไขด้านสิทธิมนุษยชน จนส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของตนเองและหน่วยงาน เพื่อการขับเคลื่อนงานและสนับสนุนหน่วยงาน ส่วนราชการ ร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า