แถลงข่าวกิจกรรม “จำอวดหน้าม่าน / คอนเสิร์ตการกุศล” เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ จชต.

188

       วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 17.00 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโท ปราโมทย์  พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พันจ่าโท อนันต์  บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย  นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, นาย ยศพลพัฒ  บุนนาค ประธานชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (พสบ.ยะลา ) ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดกิจกรรมการแสดงบนเวที “จำอวดหน้าม่าน / คอนเสิร์ตการกุศล” โดยศิลปินพื้นบ้านคณะ “โย่ง เชิญยิ้ม” และ “คอนเสิร์ตหลวงไก่” ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 18.00 น.  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อจัดหารายได้เป็นธารน้ำใจมอบให้กับผู้ประสบภัย ผู้ด้อยโอกาสและทุนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโดย ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (พสบ.ยะลา ) ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และจังหวัดยะลา ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว

        พลโท ปราโมทย์  พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมการแสดงบนเวที “จำอวดหน้าม่าน / คอนเสิร์ตการกุศล” เพื่อหารายได้ในการช่วยเหลือทางสังคม โดยเฉพาะผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งการดูแลกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (พสบ.ยะลา) ทั้งนี้กองทัพบก โดยกรมกิจการพลเรือนกองทัพบก ได้มีการอบรมเปิดหลักสูตร ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 19 เพื่อให้ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในระดับผู้บริหาร ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลยิ่งขึ้น และต้องการดำรง ความรู้ ที่ได้รับของแต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กร นำไปประยุกต์ใช้ ในการทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้อง ตลอดจนสามารถทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอีกด้วย ที่ผ่านมา ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร ทำงานสร้างคุณประโยชน์ ที่เป็นผลสัมฤทธิ์ที่มีความสำคัญ ในการสร้างเครือข่าย การทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน อย่างกลมกลืน นำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะในเรื่องของการหนุนเสริม ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ทั้งในมิติด้านความมั่นคง มิติการเสริมสร้างความเข้าใจ และมิติทางสังคม สมาชิกชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร เข้ามามีส่วนร่วม การทำงานของทุกภาคส่วนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง รายได้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาให้กับผู้ประสบภัย และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ยังสามารถนำรายได้ไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมตามวัตถุประสงค์ของสมาชิกชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารได้กำหนด อีกทั้งชื่นชมการทำงานของสมาชิกชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (พสบ.ยะลา), มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตลอดจนจังหวัดยะลา ที่เล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า