เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการทําเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมการทําปศุสัตว์ และการทําประมง

141
670206-03