เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซื้อพันธุ์แพะ และอุปกรณ์การทําปศุสัตว์ กิจกรรม การส่งเสริมการทําปศุสัตว์และการทําประมง

200
670206-02