เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

145

3
ตารางแสดงวงเงิน กำหนดราคากลาง3