เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

86

ประกาศแผน ซื้ื้อแบตเตอรี่รถยนต์ และแบตเตอ2
ตารางแสดงวงเงิน กำหนดราคากลาง2