เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

88

ประกาศแผนซื้อวัสดุสำหรับการสร้างและปรับ1
ตารางแสดงวงเงิน กำหนดราคากลาง1