การฝึกอบรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานด้านการข่าวให้กับชุดคุ้มครองตำบล ประจำปี 2567

146

          วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ที่ หอประชุม 1 ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตรี วัชรวิชย์  ณรงค์พันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการข่าวกรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานด้านการข่าวให้กับชุดคุ้มครองตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี พันเอก อนุชา  โนนคู่เขตโขง รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นายหมวดเอก ธรอธิป อัครศรีกร เลขาธิการ กองบังคับการควบคุม กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะผู้บังคับบัญชา ตลอดจนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เข้าร่วม

          พลตรี วัชรวิชย์  ณรงค์พันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการข่าวกรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานด้านการเมือง งานด้านกิจการพลเรือน และงานด้านการข่าว เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของหน่วยระดับต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นต้องเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับชุดคุ้มครองตำบล ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่รู้จักคน รู้พื้นที่ รู้ภาษา ถือเป็นกำลังทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ และบูรณาการกับหน่วยงานระดับต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมขับเคลื่อนงานในทุกมิติ

          สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นไปตามแนวนโยบายของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มีเจตนารมณ์ต้องการให้กำลังพลผู้ปฏิบัติงานในชุดคุ้มครองตำบล มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานด้านการข่าวของชุดคุ้มครองตำบล ในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล ที่ชุดคุ้มครองตำบลรับผิดชอบ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการข่าว เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ และหน่วยเฉพาะกิจจังหวัด เพื่อประสานและบูรณาการการขับเคลื่อนงานด้านการข่าวในพื้นที่ ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รองหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล จำนวน 164 นาย และนายทหารฝ่ายการข่าว ของหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่จำนวน 19 นาย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า