ตรวจเยี่ยม และติดตามสถานการณ์ เพื่อปรับแผนการปฏิบัติงาน ของชุดคุ้มครองตำบล ห้วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน

112

            วันที่ (17 เมษายน 2566) พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าพร้อมด้วย พลตรี  ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมสอบถามสภาพความเป็นอยู่ รวมถึงรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของชุดคุ้มครองตำบล พร้อมหารือ ติดตามแนวทางการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้ลงตรวจเยี่ยม จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย ชุดคุ้มครองตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส และชุดคุ้มครองตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนและดูแลความเรียบร้อยสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ โอกาสนี้ คณะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้มอบสิ่งของบริโภค เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลอีกด้วย

          สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลถือเป็นภารกิจสำคัญ ที่ต้องติดตามและตรวจเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมทุก ๆ ชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุดคุ้มครองตำบลให้มีความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพมีความพร้อมในการทำงาน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ในห้วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน ซึ่งทางกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้พยายามสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเข้าก่อเหตุต่อชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงพยายามก่อกวน ทำลายทรัพย์สิน เพื่อสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องทำงานอย่างเข้มข้นและเข้มงวดมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันมิให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงฉวยโอกาสก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ หรือหากเกิดเหตุการณ์ ต้องไม่มีการสูญเสีย หรือสูญเสียให้น้อยที่สุด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า