เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เครื่องแต่งกายของ ศอ.บต.สน. ประจำปีงบประมาณ 2566 (737,736.00-)

117
660418-001