โครงการ “ผจญภัย สนุกสุดมันไปกับธรรมชาติ ในค่ายพี่ทหาร” ครั้งที่ 3

78

          เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. พันโท สว่างพงษ์ อบแพทย์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 มอบหมายให้ ฝ่ายกิจการพลเรือนฯ ให้การต้อนรับ คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนญัณญาร์วิทย์ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน กับโครงการ “ผจญภัยสนุกสุดมัน ไปกับธรรมชาติ” ครั้งที่ 3 โดยแบ่งเป็นสถานี ประกอบด้วย สถานีทดสอบกำลังใจ , สถานีการปฐมพยาบาล และสถานีการดำรงชีพในป่า

          สำหรับการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนในครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นปลูกฝังให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ฝึกการเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความอดทน ฝึกการมีทักษะในการแก้ปัญหา และการร่วมกิจกรรมหรือทำงานกับผู้อื่น ณ สนามทดสอบกำลังใจ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 (ร.152 พัน.2) ค่ายพระยาเดชานุชิต ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

กองพันทหารราบที่2 กรมทหารราบที่152

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า