ทหารพรานนาวิกโยธินร่วมกันพัฒนาเปิดทรายที่อุดตันฝายกั้นน้ำบ้านนากอ และตกแต่งภูมิทัศน์ จ.นราธิวาส

22

          ที่ ฝายกั้นน้ำบ้านนากอ หมู่ที่ 6 ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 7 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ ร่วมกับ ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาเปิดทรายที่อุดตันฝายกั้นน้ำบ้านนากอ และได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ขวางเส้นทางน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำในพื้นที่บ้านนากอ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคจากฝายกั้นน้ำแห่งนี้ ซึ่งมีดินทรายได้ทับถมและอุดตันฝายจึงไม่สามารถที่จะกักเก็บน้ำได้ จึงได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำนี้ขึ้นมา เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่

          ทั้งนี้มีประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาในครั้งนี้ ประมาณ 55 คน พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ซึ่งการปฏิบัติได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี และได้รับการขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่7