โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” สร้างบ้านช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ในพื้นที่

17

          เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ บ้านเลขที่ 23/2 บ้านฮูยงบาโร๊ะ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังชุดช่างของหน่วยฯ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน, ผู้นำท้องที่ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้กับ นางสาว รอกีย๊ะ และมะแอ ซึ่งเป็นประชาชนที่มีฐานะยากไร้ในพื้นที่ และเป็นคนดีมีจิตอาสาทำประโยชน์แก่สังคม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเฉพาะกิจยะลา ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

          ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาช่วยเหลือดูแลมีส่วนร่วมในการพัฒนา และได้ร่วมมือกันสร้างบ้าน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41