รายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือฟื้นฟูบ้านเรือนให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จชต. หลังน้ำลด ประจำวันที่ 19 มกราคม 2567

224

           จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางส่วนของจังหวัดสงขลา ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดย พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้บูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าดำเนินการช่วยเหลือ ฟื้นฟู ซ่อมแซมบ้านเรือนให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยทันที

          ล่าสุด (19 มกราคม 2567) ได้มีการสำรวจซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับผู้ประสบภัย โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สำรวจซ่อมแซมบ้านเรือนทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 3,892 หลัง อยู่ระหว่างการซ่อมแซม 8 หลัง ซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 345 หลัง ระหว่างรอดำเนินการ 3,533 หลัง

          พื้นที่ จังหวัดปัตตานี ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ลงพื้นที่อำเภอทุ่งยางเเดง จังหวัดปัตตานี เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค มอบให้กับผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พร้อมทั้งยังได้เข้าฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย ซ่อมแซมหลังคาและระบบปะปา

          พื้นที่ จังหวัดยะลา ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ลงพื้นที่ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อพัฒนา ฟื้นฟู ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบล ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และมีสุขอนามัยที่ดี และสามารถกลับมาให้บริการประชาชนได้ตามปกติ นอกจากนี้ในพื้นที่ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ได้เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ พร้อมมอบถุงพระราชทานและถุงยังชีพพระราชทานให้กับกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย อีกทั้งยังได้ร่วมทำความสะอาดพร้อมกับขนย้ายสิ่งอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านลาดู ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการฟื้นฟูพัฒนาเมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ

    

          พื้นที่ จังหวัดนราธิวาส ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ลงพื้นที่บ้านบ่อทอง ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในห้วงที่ผ่านมา พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และของเล่นให้กับเด็ก ๆ และพูดคุยให้กำลังใจฟื้นฟูสภาพจิตใจประชาชนในพื้นที่

          ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 061-1732999 หรือ สายด่วน 1341 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตลอดจนติดต่อขอความช่วยเหลือที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 46 โทร. 073-340141-4 ต่อ 43011 และในส่วนของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 42 โทร. 074-686685 โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า