แม่ทัพน้อยที่ 4 เปิดการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพงานด้านกิจการพลเรือน ให้กับ ชคต. ในพื้นที่ จ.นราธิวาส รุ่นที่ 1 ประจำปี 2567

111

         วันนี้ (16 มกราคม 2567) เวลา 13.30 น.  ณ  หอประชุม 1 ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พลโท ปราโมทย์  พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานด้านกิจการพลเรือน ให้กับชุดคุ้มครองตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 1 กลุ่มเป้าหมายชุดคุ้มครองตำบล ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายหมวดเอก ธรอธิป  อัครศรีกร เลขาธิการ กองบังคับการควบคุม กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ , สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ตำแหน่ง รองหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล ผู้ช่วยหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล และ หัวหน้าชุดปฏิบัติการทั้ง 3 ชุดปฏิบัติการ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 51 ชุดคุ้มครองตำบล  จำนวน 204 นาย ให้การต้อนรับ

          พลโท ปราโมทย์  พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ส่งผลกระทบทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ตลอดจนส่งผลต่อการรับรู้ ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ระหว่างพี่น้องประชาชนกับการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมไปถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การรับรู้ข้อเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากสภาพปัญหาดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2567 พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จึงได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการเมือง ด้วยการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ให้กับรองหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลหรือ ผู้ช่วยหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล และ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ทั้ง 3 ชุดปฏิบัติการ เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ขอให้กำลังพลทุกนายตั้งใจรับการฝึกอบรม เพราะความรู้เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนักรู้ที่ถูกต้องแก่พี่น้องประชาชน ซึ่งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เข้ารับการฝึกอบรม ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นกำลังพลของชุดคุ้มครองตำบล ที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนงานในทุกมิติ

          สำหรับการฝึกอบในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความรู้ และความเข้าใจให้กับชุดคุ้มครองตำบล เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนให้กับชุดคุ้มครองตำบล และการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนของชุดคุ้มครองตำบล ประสานสอดคล้องกับชุดปฏิบัติการงานด้านกิจการพลเรือนของหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ และชุดเสริมสร้างความเข้าใจของหน่วยเฉพาะกิจจังหวัด เป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า