พบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์ กับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายในชุมชน

73

          ใเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดกำลังพลของหน่วย เข้าพบปะพูดคุย พัฒนาสัมพันธ์กับผู้นำศาสนา พี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธ – ไทยมุสลิม และพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิต รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ภายในชุมชน

          ทั้งนี้ ทางหน่วยได้จัด “ชุดหมอเดินเท้า” เข้าให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับการบริการด้านสุขภาพเบื้องต้น ให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ “ด้วยความห่วงใย ใส่ใจ พี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ” โดยได้ดำเนินการฯ ณ พื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ทั้ง 4 อำเภอ ในการควบคุม และดูแลของหน่วยมี อำเภอสายบุรี, อำเภอกะพ้อ, อำเภอทุ่งยางแดง และ อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า