ทอดผ้าป่าสามัคคี รวบรวมจตุปัจจัยสมทบทุนจัดสร้างอุโบสถ ณ วัดไพโรจน์ประชาราม (วัดปลายนา) ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

184

            วันนี้ (23 กรกฎาคม 2566) เวลา 14.00 น.  ณ  วัดไพโรจน์ประชาราม (วัดปลายนา) ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยสมทบทุนจัดสร้างอุโบสถ โดยมี พระครูปวรปัญญาประยุต เจ้าคณะอำเภอรือเสาะ-ศรีสาคร , พระครูสถิตธีรธรรม เจ้าคณะตำบลยะหา , พระใบฎีกาประกิจ จนทูปโม เจ้าอาวาสวัดไพโรจน์ประชาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พลตรี เฉลิมพร  ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส , รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา , คณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลจากหน่วยในพื้นที่ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธี

              พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า “วันนี้เป็นวันที่พวกเราชาวพุทธได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน จะเห็นได้ว่าในพื้นที่ตรงนี้เราอยู่กันแบบหลากหลายวัฒนธรรมอยู่กันแบบพหุวัฒนธรรม เรามีพี่น้องประชาชนไทยพุทธพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามและอื่นๆ อยู่ในพื้นที่พวกเราทุกคนต่างอยู่อย่างพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข ในนามของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งในกองอำนวยการนั้นมีตั้งแต่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองทุกคน จะไม่ทิ้งพี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธและมุสลิม เราจะอยู่อย่างสันติสุขและมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแผ่นดินนี้คือประเทศไทย เราจะอยู่ด้วยกันด้วยความสุข เพราะฉะนั้นจะพยายามลงไปสัมผัสกับพี่น้องประชาชนทุกหมู่อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง อีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและเทศกาลทอดกฐิน วันนี้จึงอยากจะให้คำมั่นแก่พี่น้องประชาชน ว่าขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนปฏิบัติศาสนกิจอย่างเต็มที่ ในฐานะแม่ทัพภาคที่ 4 จะช่วยกันดูแลทุกคนอย่างตั้งใจ จะดูแลความปลอดภัยและให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถ และจะพยายามลงไปพบปะพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงได้มากที่สุด หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พี่น้องประชาชนอยากจะให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ช่วยเหลือพวกเราจะยินดี เพราะนั่นคือหน้าที่ของพวกเราที่จะดูแลพี่น้องประชาชน”

            สำหรับวัดไพโรจน์ประชาราม (วัดปลายนา) เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จัดตั้งวัดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2520 แต่เดิมไม่มีอุโบสถใช้ปฏิบัติศาสนกิจ ตลอดจนยังขาดการพัฒนาในหลายๆ ด้าน ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างอุโบสถขึ้นแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งปัจจัยที่ได้จากทอดผ้าป่าสามัคคี มียอดบริจาคร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีขณะนี้ จำนวน 400,000 บาท ทางวัดจะได้นำไปสมทบทุนเพื่อจัดสร้างอุโบสถ ใช้ประกอบศาสนกิจ , เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่พุทธศาสนิกชน ตลอดจนส่งเสริมพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า