แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 64 ต่อยอด เดินหน้าสร้างสันติสุข

5844

     วันที่ 22 ตุลาคม  2563 เวลา 13.30 น.ที่ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประชุมแถลงแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564  ต่อยอดการทำงาน สนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ  เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความยั่งยืน โดยมี ผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2, รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ,ยะลา,นราธิวาส และสงขลา  ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้,  หน่วยเฉพาะกิจจังหวัด, หน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาย 4 ส่วนหน้า ตลอดจนและส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

     พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า แผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564 ยังคงปฏิบัติงานภายใต้กรอบแนวทางยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา รวมใจชาวประชา นำพาสันติสุข เพื่อต่อยอดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของปีที่ผ่านมา โดยดำเนินนโยบายสำคัญเร่งด่วน 5 งาน ประกอบด้วย งานการควบคุมพื้นที่และการบังคับใช้กฎหมาย, งานแก้ไขปัญหายาเสพติด, งานการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง, งานส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและงานสร้างความเข้าใจ ยึดหลักสันติวิธี พร้อมขับเคลื่อนสภาสันติสุขตำบล ผนึกกำลังทุกภาคส่วน บูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อให้ เกิดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่แท้จริงตรงตามความต้องการของคนในพื้นที่ และร่วมขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาสร้างสังคมที่สงบสุข โดยปราศจากเงื่อนไขที่เอื้อต่อการใช้ความรุนแรง ให้มีบรรยากาศเกื้อกูลต่อการพัฒนาและสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืน ผ่านความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรทั้งใน และต่างประเทศ เศรษฐกิจในพื้นที่ต้องได้รับการพัฒนา ประชาชนมีรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต

     นอกจากนี้ การบังคับใช้กฎหมาย ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการกับผู้กระทำผิด แต่ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดโอกาสให้บุคคลที่เห็นต่างเข้ามาร่วมพูดคุยแสวงหาทางออกโดยสันติวิธีอย่างต่อเนื่อง ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ขอให้ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่รัฐอีกทางหนึ่ง หากพบเห็นสิ่งผิดปกติ หรือบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ ขอให้แจ้งได้ที่เบอร์สายตรงแม่ทัพ ซึ่งยังคงเปิดใช้งานเช่นเดิม  061-173-2999 หรือหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

     ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพล แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ย้ำยุทธศาสตร์คนดีเป็นสำคัญ โดยต้องคัดเลือกบุคคลที่มีระเบียบวินัย มีความรู้ความสามารถ พร้อมทุ่มเท เสียสละ มีคุณธรรม ปฏิบัติตนเป็นที่รักและศรัทธา รวมไปถึงเคารพในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม บทบัญญัติทางศาสนาของประชาชนอย่างเคร่งคัด และต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงต้องไม่สร้างเงื่อนไขในพื้นที่ พร้อมฝึกฝนตนเองให้เตรียมรับสถานการณ์อยู่เสมอ ในทุกรูปแบบ  เพื่อสร้างความอุ่นใจและความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า