ทหารเรือ ร่วมกิจกรรม “ตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปี 2566 ส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด

139

          หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรม “ตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 -12.00 น. ในพื้นที่ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเล่นกีฬา พัฒนาทักษะด้านกีฬาพื้นบ้าน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการกล้าแสดงออก ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้ห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี มีความร่วมมือร่วมใจระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย

          ภายในกิจกรรมมีการแข่งขันกีฬา 3 ประเภท ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 5 คน การแข่งขันยิงธนูโบราณ การแข่งขันปันจักสีลัตประเภทคู่ลีลา รวมทั้งยังมีการเดินขบวนพาเหรด การแสดงวงโยธวาทิตจากโรงเรียนตันหยงมัส  ณ  สนามกีฬาฟุตบอล นำดี ตามดี ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรม ซึ่งภายในงานมีการออกบูธจำหน่ายอาหารพื้นถิ่น อาหารพื้นเมือง และสินค้าอื่น ๆ ด้วย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่อย่างสันติสุข และเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการป้องกันให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด

ทหารมีไว้ทำไม

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า