ครบรอบ 18 ปี กองพลทหารราบที่ 15 เปิดเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ เล่าเรื่องราวความเป็นมา เชิดชูวีกรรมเหล่าผู้กล้าจังหวัดชายแดนภาคใต้

202

          พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กองพลทหารราบที่ 15 เกิดจากดำริของ พลตรี พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ในขณะนั้น ต้องการสร้างสิ่งระลึกอันเป็นประวัติศาสตร์ครั้งเมื่ออดีต และแนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คู่กับโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ผสมผสานสอดแทรกความรู้แบบเก่า สู่ยุคสมัยใหม่ในหลากหลายมุมมอง ให้ศึกษาเรียนรู้ผ่านงานศิลปะดั้งเดิม และงานศิลปะสมัยใหม่ ก้าวข้ามการนำประวัติศาสตร์สะท้อนผ่านเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัยสู่คนรุ่นหลังได้จดจำอย่างลงตัว ก่อเกิดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ตามประสงค์ ให้ลูกหลานได้ศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์และหวนรำลึกถึงด้วยการเชิดชูวีรกรรมอันห้าวหาญของวีรชนบุรุษผู้กล้าแห่ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

          โดยมีการวางศิลาฤกษ์เมื่อ 8 สิงหาคม 2558 และพิธีเปิดป้ายอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกีรยติจาก ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ ผู้ให้การสนับสนุนหลักในการจัดสร้างเดินทางมาเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ซึ่งจากครั้งนั้นจนถึงปัจจุบันพิพิธภัณฑ์มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจากผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 และต้อนรับผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมประวัติศาสตร์ด้วยความยินดียิ่ง ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กองพลทหารราบที่ 15 ประกอบไปด้วย 11 โซน

ดังนี้

          โซนที่ 1 นิทรรศการเทิดพระเกียรติบูรพกษัตริย์ไทยในอดีต

          โซนที่ 2 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

          โซนที่ 3 ประวัติของ พลเอก ประวิตรว งษ์สุวรรณ ผู้ก่อตั้งกองพลทหารราบที่ 15 ,ประวัติของ ดร. สุธาสินี นิติสาครินทร์และผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง อาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กองพลทหารราบที่ 15

          โซนที่ 4 ภารกิจของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และภารกิจของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส

          โซนที่ 5 ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

          โซนที่ 6 ทำเนียบรายนามสดุดีวีรชนผู้กล้า

          โซนที่ 7 ประวัติการจัดตั้ง และภารกิจของกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้

          โซนที่ 8 ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า

          โซนที่ 9 ประวัติความเป็นมาของจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส

          โซนที่ 10 หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย ชุดทำลายล้างวัตถุระเบิด EOD

          โซนที่ 11 ประวัติและภารกิจของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และรางวัลเกียรติยศจักรดาวสดุดี

          สำหรับผู้ที่สนใจ หน่วยงานหรือองค์กรใดต้องการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของพลทหารราบที่ 15 ได้ทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 15.00 น. สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ ร.อ.คนองเดช ฝอดสูงเนิน นายทหารประวัติศาสตร์  โทร 061-9139859

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า