ตรวจเยี่ยม ชคต. พื้นที่ยะลา ปรับแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการรักษาความปลอดภัย

82

          วันที่ 29  พฤษภาคม  2566 เวลา 13.50 น. พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมในการปฏิบัติงาน พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ แก่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ในพื้นที่จังหวัดยะลา พร้อมสอบถามสภาพความเป็นอยู่ รับทราบปัญหาข้อขัดข้องของชุดคุ้มครองตำบล พร้อมร่วมหารือ ให้คำแนะนำมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่กำลังพล สร้างมาตรฐาน ความเข้มแข็งด้านการทำงานแก่ชุดคุ้มครองตำบลให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้ไปตรวจเยี่ยม จำนวน 3  ชุดคุ้มครองตำบล ประกอบด้วย ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลสะเตงนอก, ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบุดี และ ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อติดตาม และสร้างความเข้มแข็งให้ชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่ ให้มีความพร้อมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งงานรักษาความปลอดภัยพื้นที่ และงานการดูแลพี่น้องประชาชน

          ทั้งนี้ การตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แก่ชุดคุ้มครองตำบล ถือเป็นการกระตุ้น สร้างความตื่นตัวแก่กำลังพล ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติตลอดเวลา พร้อมนำความห่วงใยและข้อเน้นย้ำของ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  มาเน้นย้ำแก่กำลังพลถึงแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อความไม่ประมาทในการปฏิบัติงาน กำชับกำลังพลต้องเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา และให้มีการปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติภารกิจให้สอดรับกับแต่ละบริบทหรือสถานการณ์นั้นๆ  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้มั่นใจกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ หรืออยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ และ นอกเหนือจากดูแลประชาชนพื้นที่ให้ปลอดภัยแล้วต้องดูแลฐานที่ตั้งของหน่วยให้มีความปลอดภัย หมั่นตรวจตรา สอดส่อง และลาดตระเวนรอบฐานปฏิบัติการ เพิ่มความเข้มงวดรอบฐานปฏิบัติการ และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมในการรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า